Uudet sivut osoitteessa: hernesaariseura.fi

Melukyselyn tulokset: liikenne häiritsee eniten

Munkkisaari-Hernesaari-seura ry toteutti näillä sivuilla kyselyn liittyen siihen, kuinka häiritsevinä hernesaarelaiset kokevat telakan, Hernesaarenrannan ravintoloiden (kesällä) ja liikenteen melun alueellaan. Ylivoimaisesti häiritsevimpänä koettiin liikenne. Telakan melu häiritsi kolmannesta vastaajista. Sen sijaan Hernesaarenrannan ravintoloiden melua ei juurikaan koettu häiritseväksi.

Kyselyyn vastasi 39 vastaajaa, jotka kaikki vastasivat kyselyn kaikkiin osa-alueisiin.

Vastaukset kysymykseen ”Häiritseekö liikenteen melu Hernesaaressa sinua?”
Hernesaaren melukysely 2016: liikenne

Noin puolet vastaajista koki liikenteen melun vähintään vähän häiritsevänä, ja vajaata viidesosaa melu häiritsi paljon. Moottoripyörät, kuorma-autot ja kiihdyttely korostuivat vapaissa vastauksissa. Ylivoimaisesti häiritsevimpänä pidettiin Hylkeenpyytäjänkadun liikennettä, seuraavana Telakkakadun.

Vastaukset kysymykseen ”Minkä katujen liikenteen melu häiritsee sinua (jos häiritsee)?”
Hernesaaren melukysely 2016: kadut

Yllättävänä voi ehkä pitää sitä, että Hernesaarenkadun liikennettä pidettiin häiritsevämpänä kuin huomattavasti vilkkaamman Munkkisaarenkadun. Tähän saattaa tosin vaikuttaa se, että Hernesaarenkadulla asuvia vastaajia oli kyselyssä huomattavasti enemmän. Viidestä Munkkisaarenkadulla asuvasta vastaajasta neljä merkitsi kotikatunsa meluisaksi, tosin yksi heistä ei pitänyt melua häiritsevänä.

Muista kaduista Tehtaankatu sai kaksi mainintaa. Yksi vastaaja piti liikenteen melua häiritsevänä, muttei halunnut kohdentaa sitä mihinkään tiettyyn katuun. Jotkut taas pitivät liikennettä tai ihmismassoja ylipäänsä häiritsevinä, mutta eivät melun kannalta.

Vastaukset kysymykseen ”Häiritseekö telakan melu sinua (tai onko häirinnyt)?”
Hernesaaren melukysely 2016: telakka

Telakan melun suhteen vastaajat jakaantuivat kolmeen lähes yhtä suureen osaan: kolmannes ei kuule telakalta melua; kolmannes kuulee, muttei pidä sitä häiritsevänä; ja kolmannesta vastaajista telakan melu häiritsee. Joka kahdeksas (viisi vastaajaa) oli sitä mieltä, että telakan melu häiritsee paljon.

Telakalta tulevaa melua kuvailtiin sirinäksi, suhinaksi, huminaksi ja ”puhaltavaksi, suhisevaksi ääneksi”, sekä toisaalta kilinäksi, kolinaksi ja paukkeeksi. Melun lähteiksi epäiltiin ilmastointia, hiekkapuhallusta ja metallitöitä. Jotkut vastaajat kiinnittivät huomiota siihen, että melua oli myös aikaisin aamulla tai öisin. Osa vastaajista sanoi, ettei melun takia voinut kesällä pitää ikkunoita auki tai oleskella parvekkeellaan.

Jotkut taas olivat sitä mieltä, että telakalta tuleva melu on normaalia ja kuuluu asiaan, eivätkä pitäneet sitä häiritsevänä.

Kolme neljäsosaa niistä, jotka pitivät telakan melua häiritsevänä, kertoi asuvansa Hernesaarenkadulla (on kuitenkin huomioitava, että hernesaarenkatulaisia oli yli puolet kyselyyn vastanneista ylipäänsä). Muiden katujen asukkaista meteliä piti häiritsevänä vain muutama.

Vastaukset kysymykseen ”Häiritsikö Hernesaarenrannan ravintoloiden (Hernesaaren Ranta, Löyly, Kahvila Birgitta) melu sinua kesällä 2016?”
Hernesaaren melukysely 2016: ravintolat

Puolet vastaajista kertoi, etteivät he kuulleet lainkaan melua Hernesaarenrannan ravintoloista. Neljännes kuuli melua, muttei pitänyt sitä häiritsevänä. Kuusi henkilöä, eli noin 15 prosenttia vastaajista, piti melua häiritsevänä. Yksikään vastaajista ei kuitenkaan ollut sitä mieltä, että melu olisi häirinnyt paljon. Muu-vastauksen antajista yksi oli kuitenkin sitä mieltä, että vaikka melu ei muuten häirinnyt, niin ”Sedulan kesäkonserttien ääni oli häiritsevää”.

Ne, jotka pitivät ravintoloiden meteliä häiritsevänä, mainitsivat bassot, jumputuksen ja konsertit. Ravintoloista eniten sai mainintoja Hernesaaren Ranta (6 kpl). Kaksi vastaajaa mainitsi Löylyn. Kahvila Birgittaa ei kokenut häiriöksi kukaan.

Ravintoloita enemmän häiritsi niihin kohdistuva liikenne. Liikennevastauksien yhteydessä moni korosti, että osa häiritsevästä liikenteestä on nimenomaan kyseisiin ravintoloihin suuntautuvaa kesäliikennettä. Joitakin vastaajia häiritsivät ravintoloista öisin poistuvat ihmiset joko metelillään tai muuten.

Kyselyssä kartoitettiin vain Hernesaarenrannassa toimivien ravintoloiden meluhaittoja. Yhden maininnan sai kuitenkin myös Hernesaarenkadulla sijaitseva ravintola The Dockyard.

Kaikista melukyselyyn vastanneista 22 (56 %) kertoi asuvansa Hernesaarenkadulla, kahdeksan (21 %) Piritanaukiolla tai Eiranrannassa ja viisi (13 %) Munkkisaarenkadulla. Valmiista vastausvaihtoehdoista puuttui Telakkakatu, mutta kaksi kertoi kertoi kuitenkin asuvansa sillä. Lisäksi kaksi muuta vastaajaa vastasi ”muu” tai ”en halua kertoa”.

Vastauksia kyselyyn kerättiin kuukauden ajan aikavälillä 27.10.–27.11.2016. Vastauksia saatiin yhteensä 39 kappaletta.

 

 

MUHEIRA.FI

  • Muheira.fi oli Munkkisaari-Hernesaari-Seura ry:n ylläpitämä kaupunginosasivusto. Näillä sivuilla on sivuston arkisto vuosilta 2006–2017. Kirjoitusten kommentointi on poistettu käytöstä.
  • Asukasyhdistyksen nimi on nykyisin Hernesaari-seura ry ja sen uudet sivut ovat osoitteessa:
  • hernesaariseura.fi